Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Stypendia Marszałka dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Program każdego roku będzie obejmować do 15 nowych osób, którym będzie wypłacane stypendium w wysokości 500 zł przez okres 2 lat z wyłączeniem okresu wakacyjnego.
O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80 %. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września w 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Wydział Edukacji i Sportu
ul. Wyzwolenia 105
70 – 421 Szczecin

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz wzór wniosku zamieszczone są w zakładce Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na stronie internetowej www.edukacja.wzp.pl.

Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów

Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.

Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. Program jest działaniem realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”.

Stypendium może zostać przyznane studentowi – absolwentowi liceum i technikum, posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

– posiada wysokie osiągnięcia w nauce,
– został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, – niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.
Wytyczne dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium edukacyjnego:

– należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników
– należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek należy składać w formie papierowej w terminie do dnia 10 października każdego roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków, do sekretariatu Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin (wejście od ul. Jacka Odrowąża, IV piętro, pokój 411 B). Informacje na temat naboru wniosków ogłaszane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej we wrześniu każdego roku, w którym prowadzony jest nabór.

Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego udzielane są pod numerem telefonu 91 424 50 76.

Więcej informacji oraz formularze.

Biuletyn meteorologiczny US - czerwiec 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za czerwiec 2018 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - CZERWIEC 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn meteorologiczny US - maj 2018

Szanowni Państwo,

Pojawił się najnowszy numer Biuletynu Meteorologicznego US za maj 2018 r.

BIULETYN METEOROLOGICZNY US - MAJ 2018

Pozostałe numery można odnaleźć na stronie Miejskiej Stacji US: http://wnoz.usz.edu.pl/biuletyn-meteorologiczny.html

Zachęcamy do lektury.

Odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych w dziekanacie

W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) informujemy studentów i doktorantów, że wszystkie dokumenty studenci i doktoranci muszą odbierać w Dziekanacie osobiście z dokumentem tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport).

Upoważnienie do odbioru dokumentów przez inne osoby wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (wzór upoważnienia znajduje się na stronie):http://www.wnoz.usz.edu.pl/wnioski-podania.html