Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Badania naukowe

BADANIA NAUKOWE

 

Prof. dr hab. Andrzej Witkowski prowadzi badania z zakresu taksonomii, bioróżnorodności i biogeografii zespołów okrzemkowych zasiedlających morską strefę litoralną; metagenomiki fotoautotroficznych Protista ze strefy litoralnej mórz i oceanów na przykładzie okrzemek. Zajmuje się mechanizmami przestrzennego rozprzestrzeniania się fotoautotroficznych Protista (okrzemek) w strefie litoralnej mórz i oceanów; zastosowaniem metod morfologicznych i molekularnych w filogeografii morskich okrzemek ze strefy litoralnej; zastosowaniem okrzemek w bioindykacji i biostratygrafii. Bada związki pomiędzy klimatem i cyrkulacją oceaniczną na podstawie badań diatomologicznych oraz zmiany cyrkulacji w okresie późnego glacjału i w holocenie w północnym Atlantyku oraz w Morzu Bałtyckim. Ważnym elementem są także badania dotyczące zastosowania krzemionki biogenicznej i związków organicznych wytwarzanych przez okrzemki w warunkach hodowli do produkcji nowych materiałów oraz biopaliw.

Prof. dr hab. Wojciech Piasecki prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej parazytologii organizmów wodnych, głównie morskich oraz chorób ryb. Jest uznanym ekspertem z zakresu pasożytniczych Crustacea (głównie Copepoda). Badanie te są prowadzone zazwyczaj we współpracy z naukowcami zagranicznymi. Szczególnie interesuje go morfologia i systematyka widłonogów z rodzin Lernaeopodidae oraz Caligidae oraz ich cykle rozwojowe. Przedmiotem badań są też pasożyty z różnych grup systematycznych zagrażające człowiekowi (w kontekście turystyki międzynarodowej). Dodatkowym kierunkiem badań rozwijanym od niedawna jest organizacja sportów wodnych w Polsce i na świecie oraz wybrane aspekty historii nauki.

Dr hab. Jan Harff, prof. US zajmuje się geologią strefy przybrzeżnej mórz, zmianami klimatycznych i ich oddziaływaniem na strefę przybrzeżną, dynamiką osadów dennych i jej modelowaniem, rekonstrukcją zmian morfologii strefy brzegowej na podstawie parametrów paleoekologicznych, opracowywaniem modeli przeszłej i przyszłej zmienności strefy przybrzeżnej oraz rekonstrukcją historii oddziaływania społeczności ludzkich na strefę przybrzeżną mórz.

Dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US prowadzi badania nad ekologią zespołów bentosu, ze szczególnym uwzględnieniem meiofauny dennej, w różnych zbiornikach morskich (Bałtyk Południowy, obszary oceaniczne) i przybrzeżnych (Zalew Szczeciński). Drugim nurtem aktywności naukowej są badania nad wykorzystaniem zespołów bentosu do oceny skutków oddziaływań antropogenicznych (w tym również planowanych działań związanych z wydobyciem kopalin w głębokowodnych rejonach oceanicznych) na środowisko morskie. Trzecim obszarem zainteresowań jest zagadnienie introdukcji gatunków obcych do Bałtyku i zbiorników przyległych.

Dr Nickolai Aleksandrovich Davidovich – jest specjalistą z zakresu diatomologii. Przedmiotem jego badań jest biologia, a szczególnie cykl życiowy okrzemek bentosowych. Prowadzi unikatowe badania nad rozmnażaniem płociowym okrzemek bezrafowych oraz rafowych. Uczestniczy w badaniach nad wykorzystaniem w praktyce produktów komórkowych okrzemek, min. barwnika marenina wytwarzanego przez okrzemki z rodzaju Haslea.

Dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska prowadzi badania z zakresu biologii i ekologii morza, bioróżnorodności fauny bezkręgowej w osadach Bałtyku i wodach przyległych oraz w obszarach głębokowodnych, rekonstrukcji warunków paleogeograficznych w południowo-zachodniej części Bałtyku w okresie późnego glacjału i holocenu na podstawie analizy malakologicznej, występowania biomarkerów (węglowodorów aromatycznych, barwników roślinnych) w wodach morskich i przymorskich, inwazji biologicznych, monitoringu środowiskowego i problemów ochrony wód.

Dr Małgorzata Bąk prowadzi badania z zakresu diatomologii, ze szczególnym uwzględnieniem słodkowodnych i słonawowodnych zespołów okrzemkowych, wykorzystywanych do oceny stanu środowiska przyrodniczego w biomonitoringu wód powierzchniowych oraz do rekonstrukcji zmian środowiskowych i klimatycznych w holocenie. Ważny element badań stanowi taksonomia okrzemek i opisywanie nowych dla nauki gatunków.

Dr Sławomir Dobosz zajmuje się między innymi zastosowaniem okrzemek, także na podstawie metod ilościowych – funkcja transferowa) w bioindykacji i biostratygrafii. Szczególną uwagę poświęca zmianom klimatu w okresie późnego glacjału i holocenu na obszarze północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego.

Mgr Anna Binczewska zajmuje się paleooceanologiczną rekonstrukcją zmian klimatycznych i środowiskowych, ochroną środowiska morskiego, holoceńskimi zmianami klimatycznymi, wykorzystaniem otwornic bentonicznych i planktonicznych w paleorekonstrukcjach oraz biomonitoringu wód słonych i brakicznych.

Dr Przemysław Dąbek zajmuje się biogeografią i systematyką morskich okrzemek bentosowych strefy litoralnej, w szczególności wybrzeży RPA oraz Namibii, hodowlą oraz filogenezą i ewolucją okrzemek z rodziny Cymatosiraceae, a także zastosowaniem okrzemek w produkcji biopaliw. Interesuje się również biologią mikroorganizmów morskich oraz botaniką morską.

Mgr Chunlian Li zajmuje się biogeografią i systematyką morskich okrzemek bentosowych strefy litoralnej, w szczególności wybrzeży wybrzeży zachodnego Pacyfiku (Chiny, Korea), hodowlą oraz filogenezą i ewolucją okrzemek z rodziny bezrafowych (Plagiogrammaceae, Fragilariaceae).