Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego

ue.jpg

„Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”

numer projektu POWR.03.01.00-00-DU11/18-00

czas trwania projektu: 01.09.2018 – 30.12.2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest kształcenie akademickie i praktyczne studentów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne, na Wydziale nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem edukacyjnym kierunku Bezpieczeństwo Wodne jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, niezbędną do identyfikowania i interpretowania zasadniczych zdarzeń, struktur oraz procesów będących przedmiotem polityki publicznej w zakresie bezpieczeństwa wodnego, ratownictwa oraz zarządzania aktywnościami wodnymi, a także kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tą dziedziną. Osiągnięcie tego celu wiąże się z odpowiednią organizacją procesu dydaktycznego, w ramach którego oferowane są różnorodne formy zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich i praktyków w tej dziedzinie w połączeniu ze stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta, realizowane w formule staży zawodowych.

Cel projektu i założone podczas całego cyklu nauczania na studiach I stopnia rodzaje zajęć i uzyskane przez studentów kompetencje, umiejętności i uprawnienia w najwyższym stopniu wypełniają cel programu POWER w działaniu 3.1, który został określony jako Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Znaczna część zajęć na kierunku Bezpieczeństwo Wodne polega na praktycznych warsztatach terenowych obejmujących nauczenie niezbędnych kompetencji. Dodatkowe zajęcia skoncentrowane są na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia w salach realizowane są w trakcie okresu jesienno-zimowego. Okres wiosenny oraz początek roku akademickiego to zajęcia terenowe, w tym za granicą. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wodne jest przygotowany do działania w trzech obszarach związanych z bezpieczeństwem wodnym: gospodarce wodnej, ratownictwie oraz sportach i turystyce wodnej.

wspolfinans.png