Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Historia

Wydział Nauk o Ziemi jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Powstał we wrześniu 2008 roku poprzez wydzielenie Instytutu Nauk o Morzu z Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Wydział uzyskał uprawnienia w zakresie nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia oraz do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie oceanologia. Dotychczas stopień doktora nadano 12 osobom, w tym 10 pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie prowadzonych jest 11 przewodów doktorskich.

Na wydzialę są prowadzone studia na kierunkach geografia oraz turystyka i rekreacja. Kształci ponad 1300 studentów, w tym ponad 800 na studiach stacjonarnych, około 500 studentów na studiach zaocznych oraz około 30 słuchaczy studiów podyplomowych.

Wydział Nauk o Ziemi składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

·Instytut Nauk o Morzu, z następującymi zakładami:
- Zakład Geologii i Paleogeografii
- Zakład Geologii Morza
- Zakład Geomorfologii Morskiej
- Zakład Hydrografii i Gospodarki Wodnej
- Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej
- Zakład Oceanografii Fizycznej
- Zakład Paleooceanologii
- Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej
-
Katedra Badań Miast i Regionów
-
Katedra Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni
-
Katedra Rekreacji
-
Katedra Turystyki

Wydział posiada własne Muzeum Geologiczne, kuter morski oraz Stację Morską w Międzyzdrojach.

Na Wydziale jest zatrudnionych 58 nauczycieli akademickich, w tym 16 profesorów, 24 adiunktów, 2 wykładowców i 16 asystentów oraz 10 pracowników inżynieryjno-technicznych i 6 pracowników obsługi.

Wydział prowadzi szeroko zakrojone badania w wielu dyscyplinach i specjalnościach nauk o Ziemi: geologia, geomorfologia, klimatologia, hydrologia, oceanologia, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, teledetekcja i kartografia. Badania przyrody nieożywionej oraz funkcjonowania środowiska dotyczą zarówno współczesności jak i odległej przeszłości. Badania społeczno-ekonomiczne dotyczą funkcjonowania i rozwoju oraz organizacji przestrzennej obszarów. Specjalnością Wydziału jest podejmowanie tematyki morskiej i nadmorskiej, poprzez badania procesów naturalnych oraz relacji człowiek – gospodarka – środowisko.

Najnowszym polem zainteresowań naukowych pracowników Wydziału jest rekreacja i turystyka. Prowadzone są wielodyscyplinarne badania tej sfery aktywności ludzkiej – jej przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań oraz funkcjonowania i rozwoju, a zwłaszcza: geoturystyki, turystyki morskiej i nadmorskiej, turystyki miejskiej, krajoznawstwa, rekreacji kobiet i osób starszych.

W latach 2003-07 pracownicy Wydziału opublikowali 47 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz 90 artykułów w innych recenzowanych czasopismach naukowych. Byli autorami lub współautorami ośmiu monografii naukowych, zredagowali 14 prac zbiorowych i napisali ok. 100 rozdziałów do prac zbiorowych.

Istotna część prowadzonych na Wydziale badań naukowych finansowana jest ze środków zewnętrznych – poprzez granty i zamówienia ekspertyz z instytucji krajowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz międzynarodowych, głównie UE: 6 i 7 Programy Ramowe, INTERREG (IIIB CADSES i IIIC West Zone), GEUS, BALTEX, GOAP, EUROSION, BASYS, BioCASE.

Wydział Nauk o Ziemi uczestniczy, w unijnym programie Sokrates/Erasmus, w ramach którego prowadzi wymianę studentów i pracowników z następującymi uczelniami: w Hiszpanii (), Niemczech (Universität Greifswald; Universität Kiel; ), Norwegii (Universitet  Oslo), Portugalii (University of  Porto), Szwecji (Göteborg Universitet), Włoszech (), Zjednoczonym Królestwie (University of Aberdeen).