Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Informacje ogólne BP

Pracownia Bezpieczeństwa Wodnego powstała w 2017 roku jako jednostka na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownia powstała w celu koordynowania działań związanych z praktycznym kierunkiem studiów Bezpieczeństwo Wodne

Geneza powstania kierunku studiów

WOPR wraz z International Lifesaving Federation of Europe  (ILSE) otrzymał z Komisji Europejskiej (23.09.2009r.) zalecenie przygotowania Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dla zawodu ratownika. Na podstawie niniejszego pisma ILSE i WOPR do 2010 r. wydała wspólne zalecenia przygotowania Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dla zawodu ratownika na poziomie 1-4. (25.01.2010). Zrealizowano projekt w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ”Erasmus” pn. „Safer Europe by higher qualified lifesavers (EQF1)” W konsekwencji tego projektu w roku 2011 powstał pomysł przygotowania Europejskich Ram Kwalifikacji dla licencjata i magistra – poziomy 5-7 – „Manager of Water Safety”. ILSE, WOPR oraz Uniwersytet Szczeciński napisali wspólnie projekt „Safer Europe by higher qualified safety managers (EQF2)”, którego efektem był szkielet kompetencyjny dla studiów I i II stopnia. Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. Projekt zakończył się dużym sukcesem. WOPR otrzymał nominację w konkursie EDUinspiracje 2015 w kategorii edukacja zawodowa a następnie główną nagrodę za niniejszy projekt (4.04.2016r). Na początku roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęto przygotowania dokumentacji nowego kierunku studiów, który miał być realizowany z 3 wydziałami (Wnoz, Wkfipz, Wzuieu) Odbyto kilka spotkań roboczych z przedstawicielami uczelni i branży. Określono kierunki działań oraz niezbędne potrzeby. Zdiagnozowano potrzebę pozyskania profesjonalnych pomocy dydaktycznych ze środków zewnętrznych. W lutym 2016 przygotowano kolejny projekt do Erasmusa + pn. „Master education program “Manager of Water Safety” – next step to World Free of Drowning” z 9 uczelniami z Europy w celu kontynuacji prac nad programami. Wiosną 2016r. WOPR podjęto działania zmierzające do otwarcia centrum symulacji (rescueLab) rozważając wykorzystanie pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego oraz Interlabu i innych lokalizacji będących poza zasobami US. W konsekwencji uzgodniono zasady wykorzystania Geocentrum z uwzględnieniem projektu „Zawsze Ratuję”, na który uzyskano patronat Prezydenta Miasta Szczecina oraz podpisano umowę na realizację nieodpłatnych szkoleń dla ok. 2000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych rocznie. Dodatkowo pozyskano profesjonalne wyposażenie RL ze środków Samorządu Województwa, Kuratorium Oświaty oraz uzyskano zgodę komisji bioetycznej. Przeprowadzono remont i przystosowano strukturę organizacyjną WOPR z uwzględnieniem stanowisk do obsługi RescueLaba (restrukturyzacja stanowisk) i podpisano umowę współpracy pomiędzy US i WOPR. Umowa przewiduje współpracę w procesie rekrutacji, kształcenia, praktyk zawodowych i pedagogicznych a w szczególności zapewnienia pracy dla chętnych.