Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zakład Geomorfologii Morskiej

 • Zakład Geomorfologii Morskiej zaczął funkcjonować od 01 października 1990 jako jeden z pierwszych zakładów Instytutu Nauk o Morzu US
 • Jego organizatorem był prof. S. Musielak, który pełni funkcje kierownika zakładu od czasu jego powstania do chwili obecnej.
 • Skład osobowy zakładu sukcesywni powiększał się i ulegał modyfikacjom. Już w pierwszym roku działalności rozpoczęli w nim pracę jako asystenci: mgr S. Piotrowski, mgr A. Osadczuk oraz mgr K. Osadczuk. W następnych latach w zakładzie podjęli prace: mgr T. A. Łabuz, mgr S. Wochna oraz mgr M. Arent, a także kilku pracowników zatrudnianych na etatach technicznych (mgr D. Sobieraj, mgr H. Majewski, mgr K. Skrzypiński i mgr P. Osóch). W zakładzie pracowali ponadto prof. R. Kotliński (2004-2006) orz prof. A. Kostrzewski (2009-2010).
 • Zakład rozpoczął swoją działalność naukową od badań dotyczących dynamiki morskiej strefy brzegowej, które realizował we współpracy z Zakładem Teledetekcji i Kartografii Morskiej. Opracowano wytyczne do sporządzenia Fotointerpretacyjnej Mapy Strefy Brzegowej Zatoki Pomorskiej w skali 1:5000, a następnie nadzorowano wykonanie Fotointerpretacyjnego atlasu dynamiki brzegu morskiego, uznanego za jeden z pierwszych, znaczących sukcesów całego Instytutu. Zakład Geomorfologii Morskiej przez pięć lat (1991-1995) realizował prace (razem z ZTiKM), dotyczące analizy stanu i dynamiki brzegów Półwyspu Helskiego, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
 • W latach 1993-1997, pracownicy zakładu prowadzili badania procesów sedymentacyjnych w obszarze ujściowym Odry, realizowane w programie GOAP („Bodeny Greifswaldzkie i ujście Odry – procesy wymiany”), finansowane przez niemieckie Ministerstwo Nauki i Techniki (BMFT). Uczestnictwo w tym projekcie umożliwiło zdobycie środków na wyposażenie laboratorium sedymentologicznego w nowoczesny sprzęt, jak też zebranie materiałów, które były podstawą rozprawy doktorskiej, obronionej przez A. Osadczuka w 1997 r.
 • W latach 1997-1999, Zakład Geomorfologii Morskiej brał udział w międzynarodowym projekcie BASYS (Baltic Sea System Study), finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach MAST III/INCO. Projekt koordynowany przez Instytut Badań Morza w Warnemünde, prowadzono we współpracy z uniwersytetami w Kilonii, w Greifswaldzie (Niemcy), Lund (Szwecja), Tartu (Estonia) oraz Geologiczną Służbą Finlandii i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN (Gdańsk).
 • Ważne badania dotyczące współczesnej dynamiki strefy brzegowej wybranych rejonów Południowego Bałtyku, realizowane przez ZGM, finansowane przez MNiSZW (grant KBN), wykonano w latach 1998-2001. Ich efektem było, m.in. zarejestrowanie sonarowego obrazu nieznanych wcześniej form rzeźby dna w podwodnej części strefy brzegowej i ich parametryzacja.
 • Zakład Geomorfologii Morskiej uczestniczył w ogólnopolskim projekcie badawczym „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne” (2004-2006), koordynowanym przez Uniwersytet Śląski. ZGM kierował zespołem zajmującym się rejestracją i analizą ekstremalnych zjawisk zachodzących na całym polskim wybrzeżu.
 • W latach 2010-2013 zespół Zakładu Geomorfologii Morskiej brał udział w międzynarodowym projekcie ARTWEI, dotyczącym transgranicznego zarządzania wodami przejściowymi, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013. Wyniki badań opublikowano w książce pt. Transgraniczne Zarządzanie Wodami Przejściowymi – Kodeks Postępowania i przykłady Dobrych Praktyk (red. S. Musielak, P. Osóch, K. Rabski).
 • W Zakładzie Geomorfologii Morskiej realizowany był projekt FoMoBi, dotyczący morfodynamiki wydm przednich i fluktuacji roślinności (kier. dr Tomasz Łabuz), finansowany w ramach programu LIDER przez NCBiR.
 • Badania prowadzone przez zespół pracowników Zakładu Geomorfologii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, od 1990 roku do chwili obecnej, koncentrowały się przede wszystkim na morfodynamice strefy brzegowej Południowego Bałtyku, morfologii dna oraz osadach Zatoki Pomorskiej, geomorfologii i geologii Zalewu Szczecińskiego, a także sedymentologii i geochemii osadów dennych Zalewu Szczecińskiego.
 • Prace badawcze realizowaną przez ZGM, prowadzone były w ramach działalności statutowej i badań własnych we oraz współpracy międzynarodowej. Efektem tych badań są liczne publikacje, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, a także 4 obronione rozprawy doktorskie: S. Piotrowski – 1995 r, A. Osadczuk – 1997 r., K. Osadczuk – 2001 r., T. Łabuz – 2006 r. oraz habilitacja dr T. Łabuza – 2016 r.
 • Zespół Zakładu Geomorfologii Morskiej INoM WNoZ US aktualnie tworzą: kierownik zakładu (vacat), prof. dr hab. Stanisław Musielak profesor zwyczajny (profesor senior), dr inż. Krystyna Osadczuk, mgr Sylwia Wochna-Bartnik oraz mgr Paweł Osóch.