Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

INFORMACJE OGÓLNE  I PROBLEMATYKA BADAWCZA (ZTiKM)

Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej został utworzony w 1987 roku i zajmuje się problematyką badawczą związaną  z wykorzystaniem Teledetekcji, Kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznej głównie do rozwiązywania problemów zachodzących w morskiej strefy brzegowej.
Działalność badawcza Zakładu wyraża się w realizacji badań z tzw. dotacji podmiotowej oraz w szeregu projektach badawczych: unijnych, międzynarodowych oraz krajowych, których pełny wykaz wraz z opisem zawarty jest w odrębnym wykazie, na stronie internetowej Zakładu.

 

Pracownicy Zakładu uczestniczyli w ostatnich latach (od 2011 roku) i uczestniczą nadal w rozwiązywaniu następujących problemów:

Skonstruowanie operacyjnego Systemu Wczesnego Ostrzegania do przewidywa¬nia morfologicznych skutków sztormu, jako narzędzia wsparcia w strategii zarządzania strefą brzegową.
Opracowanie podsystemu SatBałtyk-Brzegi operacyjnie oceniającego stan brzegu poprzez parametryzację wybranych procesów zachodzących w strefie brzegowej i klasyfikację powodowanych przez nie skutków.
Określenie współzależności między zmianami linii brzegowej, a czynnikami je powodującymi na skalistym wybrzeżu klifowym Algarve z zastosowaniem Systemów informacji Geograficznej.
Analiza wpływu metod ochrony brzegów Zatoki Pomorskiej na ich zmiany.
Analiza długo i krótkookresowych zmian morfologii strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej na podstawie zdjęć lotniczych i danych lotniczego skanowania laserowego.
Wykorzystania hydromorfodynamicznego modelu XBeach do określania zmian objętościowych brzegu.
Wykorzystania wysokorozdzielczych danych teledetekcyjnych do analizy zmienności pokrycia terenu wybrzeża Zatoki Pomorskiej.
Zastosowanie modeli i metod empirycznych do określenia zmian morfologii strefy brzegowej oraz analiza czynników wpływających na kształtowanie wybrzeża.
Wykorzystania danych teledetekcyjnych do analizy użytkowania plaży.
Wykorzystania archiwalnych danych statystycznych do prezentacji kartograficznej za pomocą narzędzi systemów informacji przestrzennej oraz kartografii.
Badanie zmian dynamicznych strefy brzegowej oraz parametryzacja procesów brzegowych z użyciem wideo monitoringu.
Określanie batymetrii strefy brzegowej na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych.
Analiza nieciągłości pól optycznych zobrazowań satelitarnych obszarów morza.
Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do identyfikacji osadów.
Analiza zmienności zasięgów roślinności wynurzonej jeziornej.
Współudział w opracowaniu numerycznego modelu do rekonstrukcji oraz projekcji zmian morfologii wybrzeży piaszczystych w różnych skalach czasowych.