Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Infromacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zakład Geologii Morza został utworzony i włączony w strukturę Instytutu Nauk o Morzu
w październiku 2006 roku, a jego kierownikiem został prof. dr hab. Ryszard Andrzej Kotliński. Od października 2018 funkcję tę pełni dr hab. inż. Andrzej Osadczuk.
Skład zespołu dydaktyczno-naukowego stanowią:

  • dr hab. inż. Andrzej Osadczuk (kierownik zakładu)
  • prof. dr hab. Ryszard Andrzej Kotliński (profesor senior)
  • dr Dominik Zawadzki (adiunkt)
  • mgr inż. Łukasz Maciąg (asystent).

 

Prof. dr hab. Ryszard A. Kotliński, jest od 2003 roku członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, członkiem Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Rady Geologicznej w Min. Środowiska, członkiem Komisji Prawno Technicznej ISA - ONZ, Komitetu Badań Morza oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Geologia i poleznyje iskopaemyje Mirovogo okieana” wydawanego przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy. Przez wiele kadencji był członkiem Rady Naukowej PIG-PIB, członkiem Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym tekstów naukowych, map i 16 książek.

Dr inż. Andrzej Osadczuk jest od 2004 r. opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Geologów US. Pełni także funkcję Koordynatora ECTS i Programu Erasmus dla kierunków: Geografia (od 2002 r.) i Geologia (od 2014) oraz w Zespole ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunków: Geografia (do 2014) i Geologia. Andrzej Osadczuk jest członkiem Sekcji Geologii Morza oraz Sekcji Oceanografii Operacyjnej Komitetu Badań Morza PAN. Od 1986 r. przynależy do Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a od 2002 r. do Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. W latach 2007-2010 był członkiem zarządu Komisji Naukowej Paleolimnologii, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. W 2005 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Zalew Szczeciński - środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej”. Jest autorem 86 publikacji, w tym 2 książek i 6 rozdziałów w książkach.

Dr Dominik Zawadzki jest pracownikiem Zakładu Geologii Morza US od 2006 roku. W roku 2015 obronił pierwszą na Wydziale Nauk o Ziemi US pracę doktorską w dyscyplinie oceanologia pt. „Środowiskowe uwarunkowania koncentracji metali w tlenkowych skupieniach Fe-Mn oraz towarzyszących osadach eupelagicznych Pacyfiku” (promotor prof. Ryszard A. Kotliński). Od lipca 2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta.  Od roku 2014 jest członkiem IMMS − International Marine Minerals Society i Państwowego Towarzystwa Geologicznego. W lipcu 2007 roku wraz z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego był współautorem odkrycia pierwszych w Polsce archeocjatów. Autor bądź współautor ponad 25 publikacji naukowych.

Mgr inż. Łukasz Maciąg ukończył w 2009 roku studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim (kierunek Geografia), pisząc pracę dyplomową w zakresie geologii morza pod kierunkiem prof. Ryszarda A. Kotlińskiego. Ukończył także drugi kierunek – Górnictwo i Geologia, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Druga praca dyplomowa dotyczyła oszacowania geostatystycznej zmienności parametrów zasobowych złoża konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku. W 2009 roku został wyróżniony w konkursie na najlepszego studenta RP Studencki Nobel. Jest członkiem International Marine Minerals Society (od 2007 r.) i Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (od 2011 r.). Jest autorem bądź współautorem ponad 20 publikacji naukowych, w tym 1 książki i 2 płyt CD.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Geologii Morza dotyczą:

  • powstania i rozwoju oceanów, w powiązaniu z ewolucją Geosystemu
  • litologii, mineralogii i geochemii osadów oceanicznych
  • zależności formowania tlenkowych oceanicznych złóż kopalin metalicznych
  • podstawy racjonalnego zagospodarowania złóż kopalin oceanicznych, zgodnie z Konwencją Prawa Morza (UNCLOS, ONZ) z 1982 r.
  • zastosowania metod geostatystycznych w określaniu zmienności cech środowiska geologicznego oraz wybranych warunków geologiczno-złożowych
  • zastosowania metod akustycznych i sejsmoakustycznych w badaniach geologicznych i paleogeograficznej rekonstrukcji rozwoju zbiorników wodnych oraz podwodnej archeologii

Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z innymi zespołami badawczymi Instytutu Nauk o Morzu, a przede wszystkim z Zakładami: Paleooceanologii, Geomorfologii Morskiej, Geologii i Paleogeografii. Nawiązano także współpracę badawczą z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w tym: Katedrą Geologii Złożowej i Górniczej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Instytutem Geochemii, Mineralogii i Petrologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; Katedrą Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; Instytutem Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Państwowym Instytutem Geologicznym − Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, International Seabed Authority /ISA/; Interoceanmetal Joint Organization /IOM/; Guangzhou Marine Geological Survey (Chiny); Yantai Institute of Coastal Zone Research (Chinese Academy of Sciences); Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (RFN); Geologisch-Paläontologischen Instituts der Universität Hamburg (RFN) oraz Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), University of Tasmania, Australia.