Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Projekty / Granty

 Szczegółowe informacje dotyczące projektów realizowanych po roku 2009 dostępne są na stronie Polon:

Szukając danego projektu należy wykorzystać kryterium: Tytuł projektu.

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pn?execution=e2s1

Okres realizacji

Tytuł grantu/projektu

2017-2021

The Genus Haslea, new marine resources for blue biotechnology and Aquaculture (GHaNA).

 

2017-2020

Występowanie związków cynoorganicznych w osadach dennych estuarium Odry-czynniki środowiskowe wpływające na ich obecność, produkty rozkładu, przemieszczanie oraz trwałość w środowisku naturalnym.

 

2017-2020

Rekonstrukcja wahań produktywności wód powierzchniowych w strefie tropikalnej i okołobiegunowej na przełomie eocenu i oligocenu na podstawie wysokoczułej ilościowej analizy zmienności zespołów fitoplanktonu krzemionkowego oraz zawartości krzemionki biogenicznej w osadach Oceanu Indyjskiego.

 

2017-2020

Geneza Jeziora Nowowarpienskiego oraz rekonstrukcja jego rozwoju naturalnego w odniesieniu do głównych przemian środowiska w późnym glacjale i holocenie.

 

2016-2019

Kształtowanie wybrzeży klifowych pod wpływem lokalnych i globalnych procesów sprawczych ujętych w zróżnicowanych skalach czasowych

 

2017-2018

Ewolucja "delty Hainan" na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego jako reakcja na paleośrodowiskowe zmiany od późnego plejstocenu (ERES).

 

2016-2018

Temperatura jako czynnik warunkujący biogeograficzne rozmieszczenie okrzemek (Bacillariophyta) i procesy zachodzące w ekosystemach wybrzeży Afryki Południowej w wyniku współczesnych zmian klimatycznych

 

2015-2018

Dwadzieścia lat później: zdolność głębokowodnych zespołów meio- i megabentosu do odbudowy struktury i funkcji po antropogenicznym zaburzeniu środowiska osadowego oraz do rekolonizacji zaburzonego obszaru

 

2015-2017

Wahania produktywności wód powierzchniowych północnego Atlantyku podczas ekstremalnych wahań klimatycznych we wczesnym paleogenie: wysokoczuła analiza zmian w zespołach okrzemkowych oraz fluktuacji stężenia krzemionki biogenicznej w osadach głębokomorskich

 

2015-2017

Prąd Benguelski jako bariera hydrologiczna dla ciepłolubnych gatunków morskich okrzemek bentosowych (Bacillariophyceae) u wybrzeży Afryki Południowej

 

2014-2017

Climate forcing factors for marine environmental change during the mid and late Holocene – a link between the eastern Atlantic and the Baltic Sea

 

2014-2014

Eocene-Oligocene diatom taxa proposed by E. Grove and G. Sturt from Oamaru, Otago, New Zealand: catalogue and typification

 

2013-2017

Application of in situ observations, high frequency radars and ocean color, to study suspended matter, particulate carbon and dissolved organic carbon fluxes in coastal waters of the Barents Sea

 

2012-2016

Dendrochronologiczna analiza jarząba brekinii w Polsce

 

2012-2016

Zespoły okrzemkowe (Bacillariophyta) morskiej strefy litoralnej w wymiarze regionalnym i globalnym w świetle analizy morfologicznej oraz genetycznej. Implikacje filogenetyczne, biogeograficzne oraz taksonomiczne

 

2013-2015

Coastal environmental change and bio-diversity response during the last century in the Laizhou Bay, Bohai Sea, and the Swina River Gate, Baltic Sea - A Comparative study.

Projekt chińsko-polski realizowany przez Yantai Institute of Coastal Zone Research (Chinese Academy of Sciences) we współpracy z Instytutem Nauk o Morzu WNoZ US i w ramach dwustronnej współpracy naukowo-technologicznej pomiędzy Polską a Chinami

 

2013-2015

Rozpoznanie zależności koncentracji pierwiastków ziem rzadkich i wybranych metali w mułach ilastych krzemionkowych basenu abysalnego NE Pacyfiku (strefa rozłamowa Clarion-Clipperton)

 

2013-2015

Skład gatunkowy bentosowych zespołów okrzemkowych (Bacillariophyta) z regionów będących pod wpływem inwazyjnych makroglonów Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh oraz C. racemosa (Forsskal) J. Agardh

 

2012-2015

Wpływ zmian klimatycznych na stan środowiska naturalnego płytkowodnych terenów morskich zamieszkałych przez rzadkie gatunki koralowców tworzących trzecią co do wielkości na świecie rafę koralową w zachodniej części Zatoki Meksykańskiej (Rejon Wysp Dry Tortugas oraz Marquesas Keys, Floryda, U.S.A.) w okresie ostatnich około 150 lat

 

2012-2015

CLIPCODE – Climate Signals in Coastal Deposits. Projekt realizowany przy współpracy z pracownikami Instytutu Nauk o Morzu WNoZ US

 

2011-2015

Estymacja zasobów węgla organicznego w zawiesinie w oceanie globalnym na podstawie danych satelitarnych koloru morza

 

2011-2015

Rekonstrukcja holoceńskiej historii roślinności i elementów gospodarki pradziejowej w rejonie Jeziora Raczego na Ziemi Pyrzyckiej. Studium palinologiczne

 

2011-2015

SECEB - Sedimentary environment and climate evolution since the Late Pleistocene in the Beibu Gulf and adjacent area (Środowisko sedymentacyjne i ewolucja klimatu Zatoki Beibu wraz z przyległymi obszarami w okresie od późnego plejstocenu)

 

2010-2015

Dynamika zmian biocenoz środowiska osadowego Zalewu Szczecińskiego w warunkach intensywnego dopływu roślinnej materii organicznej z toni wody: aspekty współczesne i historyczne

 

2010-2015

„SatBałtyk" Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego

 

2012-2014

Zastosowanie analizy porównawczej współczesnych i kopalnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcji zmian cyrkulacji oceanicznej wymuszonych czynnikami klimatycznymi (Zachodnia i Wschodnia Grenlandia)

 

2011-2014

Ekstremalne poziomy wód na wybrzeżach Morza Bałtyckiego

 

2011-2014

FoMoBi - Rozmieszczenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności - bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża

 

2011-2014

Generation Balt: Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts

 

2011-2014

Odwzorowanie południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego na podstawie modelowania przeszłych i przyszłych zmian linii brzegowej

 

2011-2014

Zespoły okrzemkowe (Bacillariophyta) - fenomen Jeziora Bajkał. Ich skład gatunkowy, systematyka, ewolucja oraz znaczenie paleoekologiczne i paleoklimatyczne

 

2011-2013

Czasowe i przestrzenne zmiany dynamiki wlewów oceanicznych do Morza Bałtyckiego w środkowym i późnym Holocenie w świetle badań diatomologicznych ze szczególnym uwzględnieniem metody funkcji transferowej

 

2011-2013

Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście na przykładzie Szczecina. Analiza za pomocą systemu informacji geograficznej (GIS)

 

2010-2013

Anomalodesmata (Bivalvia) Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 

2010-2013

ARTWEI - Action for the Reinforcement of the Transitional Waters' Environmental Integrity (Działania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowych)

 

2010-2013

Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania krajobrazów zatopionych na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej. Projekt realizowany przez Katedrę Archeologii Instytutu Historii i Stosunków międzynarodowych US we współpracy z pracownikami Instytutu Nauk o Morzu WNoZ US w ramach paneuropejskiego projektu Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf (SPLASHCOS)

 

2010-2013

Taksonomia i biogeografia morskich okrzemek bentosowych: czy rzeczywiście wszystko występuje wszędzie? Próba określenia możliwych mechanizmów dyspersji

 

2010-2013

"The South Baltic WebLab" a virtual laboratory on marine science for school students

 

2011-2012

Czynniki kształtujące morfologię wybrzeża Algarve (Portugalia) w ujęciu GIS

 

2011-2012

Inwentaryzacja wraków w rejonie wejścia do portu gdańskiego. Projekt finansowany z programu Dziedzictwo Kulturowe w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych realizowany przez zespół archeologów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku we współpracy m. in. z Instytutem Nauk o Morzu WNoZ US

 

2011-2012

Zapis zmian środowiska przyrodniczego w subfosylnych osadach limnicznych i bagiennych w dolinie Dziwny (wyspa Wolin)

 

2010-2011

Oscylacyjny charakter Prądu Zachodniogrenlandzkieg o jako efekt globalnych zmian klimatycznych oraz wahań cyrkulacji wód Północnego Atlantyku na podstawie wysokoczułej analizy diatomologicznej osadów z Zatoki Disko (Zachodnia Grenlandia)

 

2009-2013

CoPaF - Coastline changes of the southern Baltic Sea - past and future projection (Zmiany linii brzegowej Południowego Bałtyku – przeszłość i wizja przyszłości)

 

2009-2012

Osady holoceńskich zbiorników sedymentacyjnych jako zapis przemian paleogeograficznych w warunkach zmieniającego się poziomu morza na przykładzie okolic Mrzeżyna

 

2009-2012

Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki. Projekt realizowany przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy m. in. z pracownikami Instytutu Nauk o Morzu WNoZ US

 

2009-2011

INFLOW - Holocene saline water inflow changes into the Baltic Sea, ecosystem responses and future scenarios (Zmienność dopływu wód oceanicznych do Morza Bałtyckiego w okresie holocenu, reakcje ekosystemu oraz możliwe scenariusze na przyszłość)

 

2009-2011

Komokiacea - wielkie otwornice głębokiego dna oceanicznego: rozmieszczenie i bioróżnorodność w dwóch oceanograficznie odmiennych obszarach abysalu Północno-Wschodniego Pacyfiku

 

2009-2011

Ochrona Jeziora WIGRY ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią NATURA 2000. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie 1/2008 „Ochrona siedlisk i gatunków in situ”, w ramach działania 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej”. Realizowany przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” we współpracy z pracownikami Instytutu Nauk o Morzu WNoZ US

 

2009-2010

Monitoring środowiska morskiego w strefie okalającej molo w Międzyzdrojach

 

2008-2011

Chronologie przyrostów radialnych cisa pospolitego w Polsce i ich dendroklimatologiczna analiza

 

2008-2011

Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia

 

2008-2011

MICORE - Morphological Impacts and Coastal Risks induced by Extreme storm

 

2007-2010

Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie zbiornika zaporowego „Jeziorsko”

 

2007-2010

Litogeneza i geochemia osadów dna i  strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego

 

2007-2010

Weryfikacja i reinterpretacja wyników badań zanieczyszczenia osadów jeziornych metalami ciężkimi, biogenami i  związkami organicznymi oraz opracowanie ujednoliconej metodyki w tym zakresie w oparciu o analizy osadów dla zbiorników zaporowych i jezior, dla których zachodzi potrzeba przystąpienia do ich rewitalizacji na podstawie badań w wybranych zbiornikach wodnych – praca pilotażowa

 

2008-2009

Międzynarodowy monitoring Morza Bałtyckiego (HELCOM COMBINE): monitoring makrobentosu

 

2008-2009

Wykorzystanie w stratygrafii i analizie paleośrodowiskowej kopalnych promienic z plejstoceńskich osadów atlantyckiego sektora Oceanu Południowego (ODP Leg 177 Site 10914)

 

2006-2009

Zmiany klimatyczne na obszarze Oceanu Południowego w okresie ostatnich 30 000 lat w świetle badań diatomologicznych o wysokiej rozdzielczości

 

2006-2008

Rola spiętrzeń sztormowych u południowych wybrzeży Bałtyku w kształtowaniu warunków hydrologicznych w ujściu Odry

 

2007-2008

Charakterystyka morskiego środowiska przyrodniczego w obszarze inwestycji falochronu osłonowego portu zewnętrznego w Świnoujściu

 

2007-2008

East West Window - Accelerating the Baltic Sea Region (BSR) development through better connecting of the existing potentials within the Region

 

2007-2008

Charakterystyka środowiska przyrodniczego brzegu morskiego w rejonie falochronu wschodniego w Świnoujściu

 

2006-2008

AB Lanbridge - Adriatic-Baltic Landbridge

 

2006-2008

Wpływ przemian antropogenicznych na bioróżnorodność okrzemek (Bacillariophyceae) z rodzaju Eunotia w Europie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski

 

2005-2008

Późnovistuliański i holoceński rozwój doliny Regi

 

2004-2008

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce

 

2006-2007

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze lokalizacji terminalu LNG w porcie Świnoujście w zakresie stanu zespołu organizmów toni wody i osadów dennych na tle abiotycznych parametrów środowiska strefy przybrzeżnej

 

2005-2007

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmienność opadów na polskim wybrzeżu Bałtyku

 

2005-2007

Zmiany klimatyczne w ostatnim tysiącleciu na podstawie badań pomorskich torfowisk w oparciu o analizy o dużej rozdzielczości

 

2004-2007

COMMIN - Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes

 

2004-2007

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne. Zad. 5.6. Wybrzeża Bałtyku (w zad. 5 - Zbadanie prawidłowości przebiegu zdarzeń ekstremalnych w poszczególnych regionach Polski - na przykładach obszarów wzorcowych). Zad. 5.6.4. Określenie ekstremalnych zdarzeń morfodynamicznych i geodynamicznych w polskiej strefie brzegowej, ich przestrzennego oraz czasowego zasięgu i uwarunkowań

 

2001-2007

Coastlearn - Multimedia distance training package for Central and Eastern Europe on Integrated Coastal Management

 

2004-2006

MESSINA - Managing European Shoreline and Sharing Information on Near-shore Areas

 

2003-2006

Wybrzeże Bałtyku, zadanie 5.6.1. – Zdarzenia meteorologiczne

 

2004-2005

Dendrochronologiczna i dendroklimatologiczna analiza sekwencji przyrostów rocznych dębu omszonego występującego na jedynym stanowisku w Polsce w Rezerwacie „Bielinek” w porównaniu do kształtowania się słojów przyrostu rocznego u rodzimych gatunków dębów

2004-2005

Diatoms (Bacillariophyceae) as bioindicators of environmental conditions in coastal marine ecosystems. Comparison from lagoons

2003-2005

Współczesne otwornice (Foraminifera) w powierzchniowych osadach równi abysalnej Północno-Wschodniego Pacyfiku (pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton)

2003-2005

Zastosowania metod akustycznych i sejsmoakustycznych w badaniach sedymentologicznych dna zbiorników jeziornych i lagunowych

2002-2005

South Baltic Arc - Spatial strategies for Integration and Sustainable Development Acceleration of the South Baltic Arc Zone

2003-2004

Littorina transgression in the western Baltic Sea

2003-2004

Roślinność wskaźnikiem dynamiki nadmorskich wydm mierzei Bramy Świny

2003-2004

Zastosowania metod akustycznych i sejsmoakustycznych w badaniach sedymentologicznych dna zbiorników jeziornych i lagunowych

2002-2004

Opracowanie operacyjnego systemu prognozowania warunków hydrologicznych w Estuarium Odry

2001-2004

BioCASE – A biodiversity collection access service for Europe

2003-2003

Występowanie zjawisk ekstremalnych w Polsce

2002-2003

EUROSION - an European initiative for Sustainable coastal erosion management. Assessment on Coastal Erosion in West Polish Coast - pilot site

2002-2003

Rekonstrukcja temperatur na podstawie przyrostów rocznych rodzimych i obcych drzew iglastych

1998-2003

Badania nad bioróżnorodnością flory okrzemkowej litoralu morskiego

2002-2003

Teledetekcyjne badania tendencji zmian położenia linii brzegowej wybrzeża Zatoki Pomorskiej

2001-2002

Struktura i dynamika prądów jeziora Dąbie

2001-2002

Zespoły mięczaków w osadach holoceńskich ujściowego odcinka Odry na tle zmian środowiskowych

2000-2002

Szczecin, początki i dzieje wczesnośredniowiecznego miasta – próba rekonstrukcji pierwotnej topografii i stosunków hydrograficznych w rejonie wzgórza zamkowego

2000-2002

Wolin – emporium handlowe na Bałtyku

1999-2002

Geochronologia osadów lagunowych, limnicznych i bagiennych w obszarze ujściowym Odry

1998-2002

Holoceńskie zmiany paleohydrologiczne w Zalewie Szczecińskim w świetle badań sekwencji pokryw osadów dennych

2000-2001

Geochronologia osadów lagunowych, limnicznych i bagiennych w obszarze ujściowym Odry

2000-2001

Lanscape classification and comparison analysis of selected sections of Calabria coastal zone using remote sensing methods

2000-2001

TEMPUS 2 BIS – EXPAND UE

2000-2001

Zapis współczesnych zmian klimatycznych w przyrostach radialnych Pinus silvestris w ekstremalnych warunkach siedliskowych Pobrzeża Bałtyku i Pomorza

1998-2001

Badania współczesnej dynamiki strefy brzegowej wybranych regionów południowego Bałtyku

1998-2001

Geneza trzech generacji wałów piaszczystych budujących Bramę Świny, wświetle badań morfometrycznych i litologiczno-sedymentologicznych

1999-2001

Wykorzystanie mięczaków słodkowodnych jako organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia środowiska wodnego metalami ciężkimi (Cu, Pb, Zn, Co, Cd, Hg)

1999-2000

Zastosowanie analizy przyrostów rocznych drzew do określenia zmian klimatycznych na Nizinie Szczecińskiej

1997-2000

Geneza i rozwój wybrzeża barierowo-lagunowego Niziny Gardzieńsko-Łebskiej na tle przemian środowisk sedymentacyjnych w późnym vistulianie i holocenie

1996-1999

Investigation of wide range circulation patterns by aerial photographs/satellite images

1996-1999

Geochronologia górnego czwartorzędu Polski

1996-1999

BASYS (Baltic Sea System Study), Subgroup 4, Nearschore and Coastline Processes. 4.1. Shoreline evolution. 4.2. Investigation of wide range circulation patterns by aerial photographs / satellite images

1997-1998

Petrologiczno-mikrofacjalne zróżnicowanie osadów jurajskich w odsłonięciach regionu Pomorza Zachodniego

1994-1997

GOAP - Greifswalder Bodden und Oderästuar-Austauschprozesse

1994-1997

Mineralogiczno-geochemiczne aspekty współczesnej sedymentacji lagunowej w Zalewie Szczecińskim

1994-1995

Badania nad wyspami ciepła w rejonie Rzymu przy użyciu zintegrowanych technik satelitarnych

1993-1994

Charakterystyka mineralizacji występującej w trzeciorzędowych osadach ilastych okolic Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji siarczanowej i konkrecji węglanowych

 Szczegółowe informacje dotyczące projektów realizowanych po roku 2009 dostępne są na stronie Polon:

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pn?execution=e2s1