Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Rekrutacja

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA  NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 (KIERUNEK GEOGRAFIA):
Przewodnicząca
dr hab. Kowalewska-Kalkowska, prof. US
Członek
dr hab. Paweł Czapliński, prof. US
Sekretarz
Krystyna Janczak

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA  NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 (KIERUNEK OCEANOLOGIA):
Przewodnicząca
dr hab. Kowalewska-Kalkowska, prof. US
Członek
dr hab. Teresa Redziejewska, prof. US
Sekretarz
Krystyna Janczak

Nabór na studia III stopnia (doktoranckie)
w dyscyplinie GEOGRAFIA i OCEANOLOGIA

System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów:
https://e-doktorant.univ.szczecin.pl/erkdoktor/index.php

Dokumenty należy składać do 19.09.2018 r. w pokoju nr 14 (parter), w budynku WNoZ przy ul. Mickiewicza 18.

Na rozmowę kwalifikacyjną na III stopień studiów na rok akademicki 2017/2018 w dyscyplinie Geografia serdecznie zapraszamy 20.09.2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 do sali nr 111 (I pietro) przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

Na rozmowę kwalifikacyjną na III stopień studiów na rok akademicki 2017/2018 w dyscyplinie Oceanologia serdecznie zapraszamy 20.09.2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 do sali nr 111 (I pietro) przy ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

Wymagane dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym:

a) podane w  Warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2017/2018 Rady Wydziału Nauk  o Ziemi US)

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
  • życiorys;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskany w Polsce albo dyplom uzyskany za granicą (oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
  • dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnie;
  • aktualne kolorowe fotografie kandydata (wym. 4,5x6,5 cm) - 2 szt.;
  • kserokopia dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość.

b) dokumenty dodatkowe

  • opinia promotora pracy magisterskiej o predyspozycji do pracy,
  • pisemny esej z zakresu tematycznego i metodycznego planowanych badań naukowych (objętość do 3 stron),
  • indeks (jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia) w celu wyliczenia średniej ze studiów (depozyt na czas postepowania kwalifikacyjnego),
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne (nieobowiązkowe), np.: certyfikat językowy, publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, aktywność w studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia.

 

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE -Geografia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE - Oceanologia