Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Strategia Wydziału

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

w latach 2012-2020

zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Ziemi US w dniu 05.07.2012

WIZJA

W roku 2020 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego należy do wyróżniających się w Polsce i Europie ośrodków akademickich prowadzących kompleksowe badania i specjalistyczne kształcenie w dziedzinie nauk o Ziemi oraz dyscyplinach pokrewnych. Wydział dysponuje kadrą akademicką oraz bazą materialną spełniającą krajowe i międzynarodowe standardy. Aktywnie działa w międzynarodowych sieciach naukowych i akademickich.

MISJA

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi podstawowe badania naukowe, gromadzi i udostępnia wiedzę, kształci kadry naukowe i studentów oraz wykonuje ekspertyzy na potrzeby gospodarki i społeczeństwa w dziedzinie podstawowych nauk o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia) oraz pokrewnych nauk stosowanych (geodezja i kartografia, GIS, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja). W wybranych specjalnościach Wydział prowadzi badania i kształcenie na poziomie międzynarodowym (geologia dna morskiego, nauki o wybrzeżach, paleogeografia, paleooceanologia, paleoklimatologia, rozwój miast i regionów).

NAUKA

Ogólne cele strategiczne:

 • Uzyskanie w kolejnej kategoryzacji oceny B, a w perspektywie 2020 oceny A i w konsekwencji odpowiednich uprawnień akademickich oraz wyższego finansowania.
 • Uzyskanie uprawnień doktorskich w dyscyplinie oceanografia w perspektywie 2016.
 • Uzyskanie uprawnień doktorskich w dyscyplinach geologia i gospodarka przestrzenna w perspektywie 2020.

 

W szczegółach oznacza to:

 • Znaczne podniesienie aktywności Wydziału w zakresie aplikowania o granty naukowe.
 • Podniesienie wskaźników jakości, zasięgu i oddziaływania publikowanych wyników badań kadry naukowej Wydziału (jednym z nich są badania morza i wybrzeży morskich).
 • Wypracowanie specjalności badawczych Wydziału na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
 • Umocnienie i podniesienie jakości dotychczas prowadzonych badań w dyscyplinach geografia i oceanologia, a także dotyczących turystyki i rekreacji i gospodarki przestrzennej.
 • Poszerzenie zakresu badań w dyscyplinie geologia.
 • Dostosowanie problematyki niektórych badań do prowadzonych kierunków studiów, zwłaszcza nowych: geoanalityka, geologia, edukacja środowiskowa.
 • Rozwój badań w dziedzinach mających aspekty aplikacyjne.

 

 Cele operacyjne w sferze rozwoju kadry:

 • Uzyskanie przez 2-3osoby tytułu naukowego w perspektywie 2016.
 • Uzyskanie przez 3-4 osoby stopnia naukowego doktora habilitowanego w perspektywie 2016.
 • Uzyskanie przez wszystkie osoby zatrudnione w 2012 na stanowisku asystenta stopnia doktora w perspektywie 2016.
 • Zakończenie zatrudniania na stanowiskach asystenckich po uzyskaniu przez aktualnie zatrudnionych stopnia doktora – szersze wykorzystywanie w badaniach doktorantów i studentów.

 

Główne działania w sferze nauki: 

 • Wspieranie kontaktów naukowych, aplikowania o granty oraz publikowania w renomowanych czasopismach i wydawnictwach (w tym refundacja tłumaczeń).
 • Doskonalenie systemu finansowania działalności podstawowej oraz nagród naukowych w kierunku uzyskiwania efektów nagradzanych przez ministerstwo wyższymi dotacjami.
 • Doskonalenie systemu finansowania badań doktorantów i młodych naukowców w kierunku szybkiego uzyskiwania stopni doktora oraz podniesienia poziomu ich dysertacji.
 • Przekształcenie wydawnictwa ciągłego „Problemy Turystyki i Rekreacji” w czasopismo z tzw. listy ministerialnej w perspektywie 2016 lub serię monografii o zasięgu krajowym w perspektywie 2016 i międzynarodowym w perspektywie 2020.
 • Uruchomienie angielskojęzycznego wydawnictwa ciągłego poświęconego zagadnieniom gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska ze szczególnym naciskiem na problematykę morską, nadmorską, brzegową i wodną w perspektywie 2020.
 • Zacieśnienie współpracy naukowej i edukacyjnej ze strategicznymi partnerami zagranicznymi.

 

Szczegółowe cele i działania w sferze badań morza i wybrzeży morskich:

 • Jednym z głównych cel w strategii Wydziału jest uzyskanie w sferze badań morza i wybrzeży morskich poziomu doskonałości w wymiarze międzynarodowym (w okresie 5 lat). Dla osiągnięcia tego celu jednym z najważniejszych zadań jest kontynuacja współpracy z jednostkami naukowymi w kraju. Należy tutaj dokonać rozróżnienia na poziomie lokalnym i regionalnym. Na poziomie lokalnym partnerami są Akademia Morska w Szczecinie (technika morska) oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (inżynieria brzegowa).
 • Na poziomie regionalnym partnerami są m.in.: Uniwersytet Gdański (oceanografia, Narodowe Centrum Badań Bałtyku), IOPAN Sopot (oceanografia), IBW PAN Gdańsk (badania wybrzeża), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (sedymentologia, paleogeografia, geomorfologia), Politechnika Warszawska (bioinspirowane materiały, zielona energia, mikroskopia elektronowa).
 • Na poziomie międzynarodowym, celem Wydziału Nauk o Ziemi jest rozwój Szczecina jako międzynarodowego ośrodka badań morza i i wybrzeży morskich na obszarze Bałtyku Południowego.
 • Aby osiągnąć ten ambitny zamiar wzmacniane będą badania i edukacja na poziomie akademickim z ośrodkami badawczymi w Niemczech: Uniwersytet w Greifswaldzie (geologia, geografia, geo-modelowanie), Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (geologia morza, paleooceanografia, geofizyka morska), Helmholtz Center Geesthacht (klimatologia i badania wybrzeża), na Litwie: Uniwersytet w Kłajpedzie (badania wybrzeża); na Łotwie: Uniwersytet w Rydze (badania wybrzeża); w Rosji: Instytut Oceanologii w Kaliningradzie (badania wybrzeża, oceanografia); w Szwecji: Uniwersytet w Goeteborgu (klimatologia i oceanografia), Uniwersytet Lund (geologia czwartorzędu), Swedish Meteorological and Hydrographic Institute (modelowanie zjawisk klimatycznych).
 • Wydział planuje również rozwój badań skierowanych na aspekty stosowane (współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Technicznym we Freibergu oraz z Uniwersytetem Stanowym Colorado w Boulder).

 

KSZTAŁCENIE

 

Ogólne cele strategiczne:

 • Wykreowanie trwałej i ustawicznie doskonalonej oferty edukacyjnej w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinach pokrewnych – atrakcyjnej w skali regionalnej, a na niektórych kierunkach w skali krajowej i międzynarodowej.
 • Uzyskanie pozytywnej akredytacji dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów.
 • Utrzymanie liczby studentów wszystkich trzech stopni w na poziomie gwarantującym pracownikom etatowym pensum dydaktyczne przy przeciętnym zatrudnieniu w 2012.

 

Cele operacyjne:

 • Utrzymanie w perspektywie 2016 w ofercie edukacyjnej Wydziału kierunków studiów: turystyka i rekreacja (I i II stopnia), gospodarka przestrzenna (I stopnia)
 • Poszerzenie w perspektywie 2016 oferty edukacyjnej Wydziału o kierunek studiów II stopnia gospodarka przestrzenna
 • Poszerzenie w perspektywie 2016 oferty edukacyjnej Wydziału o nowe kierunki studiów I stopnia: geoanalityka, edukacja środowiskowa, geologia
 • Poszerzenie w perspektywie 2016 oferty edukacyjnej Wydziału o studia podyplomowe, kursy, szkoły letnie, warsztaty – zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami.
 • Uruchomienie w perspektywie 2016 (najwcześniej w 2013) studiów II stopnia w języku angielskim wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie „marine and coastal geosciences”.
 • Aplikacja do międzynarodowych programów edukacyjnych – Erasmus Mundus w zakresie studiów magisterskich w zakresie bioróżnorodności morskiej. Do roku 2013 jako associate member, zaś do roku 2020 jako full member.

 

Główne działania w sferze kształcenia:

 • Pełne wdrożenie systemu KRK do praktyki kształcenia na Wydziale.
 • Opracowanie sprawnego systemu kreowania oferty edukacyjnej zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kształcenia.
 • Elastyczne dostosowywanie oferty edukacyjnej Wydziału do stale zmieniających się możliwości Wydziału, potrzeb rynku pracy oraz innych uwarunkowań zewnętrznych.
 • Profesjonalna promocja oferty edukacyjnej Wydziału.

 

 

BAZA I ORGANIZACJA WYDZIAŁU

Ogólne cele strategiczne:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału we wszystkich sferach jego aktywności w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, w szczególności prawnych i finansowych.
 • Zapewnienie materialnych i organizacyjnych warunków umożliwiających Wydziałowi osiągnięcie w 2016 i 2020 założonych celów strategicznych.
 • Zapewnienie sprawnego obiegu informacji oraz właściwej reprezentacji Wydziału w Uniwersytecie, wobec resortu oraz władz samorządowych miasta i regionu.

 

Cele operacyjne w sferze bazy Wydziału:

 • Budowa i wyposażenie nowych pracowni specjalistycznych i laboratoriów związanych z dotychczas prowadzonymi, a zwłaszcza nowymi badaniami oraz kierunkami studiów i specjalności (geoanalityka, geologia, GIS, rekreacja, gospodarka przestrzenna).
 • Utrzymanie, modernizacja i poszerzenie w miarę potrzeb zewnętrznej bazy materialnej Wydziału (Stacja Morska w Międzyzdrojach, kuter badawczy, ruchomy sprzęt badawczy i pomiarowy).

 

Cele operacyjne w sferze organizacji Wydziału:

 • Stałe dostosowywanie struktury organizacyjnej Wydziału do zmieniających się potrzeb w sferze nauki i kształcenia oraz uwarunkowań zewnętrznych.
 • Dalsza profesjonalizacja działania władz, administracji i obsługi technicznej Wydziału.
 • Zagwarantowanie odpowiedniej obecności Wydziału w Sieci w warunkach szybko zmieniających się technologii i zasad jej funkcjonowania(strona domowa, Facebook, e-publikacje i in.).
 • Optymalizacja kosztów obsługi administracyjnej i technicznej Wydziału.

 

Główne działania w sferze bazy i organizacji:

 • Poszerzenie bazy lokalowej w Kampusie Wydziału o część nowego budynku biblioteki na potrzeby nowych pracowni specjalistycznych i laboratoriów w perspektywie 2020.
 • Trwałe utrzymanie oraz stała modernizacja wyposażenia obecnej bazy lokalowej Kampusu Wydziału: pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i laboratoriów.
 • Wprowadzenie na terenie Kampusu Wydziału bezpłatnego hot spota w perspektywie 2016.
 • Budowa na terenie Kampusu Wydziału sieci Intranet w oparciu o własne serwery w perspektywie 2020.
 • Pełna cyfryzacja administracji Wydziału (e-Dziekanat, KRK, kadry, finanse, sprawozdawczość).
 • Profesjonalne prowadzenie obecności Wydziału w Sieci (strona domowa, Facebook, e-publikacje i in.).