Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Uprawnienia Wydziału

Informacje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz.,U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 kwietnia 2014 r. Wydziałowi Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie oceanologia.

Warszawa 28.04.2014 r.


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, postanowiła przyznać z dniem 30 listopada 2009 r. Wydziałowi Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w dyscyplinie-geografia

Warszawa 30.11.2009 r.W związku z wystąpieniem z dnia 1 grudnia 2008 r. o przeniesienie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii z Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, który powstał w wyniku przekształcenia ww. Instytutu w Wydział uprzejmie informuję, że Centralna Komisja uznała, iż przedstawiona zmiana organizacyjna nie narusza w żaden sposób warunków jednostki niezbędnych do nadawania ww. stopnia naukowego. W związku z powyższym Centralna Komisja postanowiła dokonać zmiany w wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, zastępując jednostkę Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, z zachowaniem dotychczasowego zakresu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Warszawa 22.12.2008 r.