Dziekanat

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
dziekanatwnoz@usz.edu.pl

tel. +48 91 444 25 20
fax +48 91 444 25 17

Współpraca

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Nauk o Ziemi z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami akademickimi oraz innymi instytucjami w latach 2007-2017

 

 I. Współpraca naukowo-dydaktyczna:

 1. ESRI Polska Sp. Z o.o. – mając na uwadze działania na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego oraz wspólne korzyści wynikające z wymiany myśli pracowników sfery nauki i gospodarki, Strony deklarują gotowość wzajemnej współpracy w zakresie edukacji. Ideą przyświecającą podjęciu trwałej, wzajemnej współpracy pomiędzy Stronami jest wspólna działalność w zakresie edukacji GIS w dziedzinach związanych z Naukami o Ziemi.
 2. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – mając na uwadze działania na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego oraz wspólne korzyści wynikające z transferu wiedzy pracowników sfery nauki i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Strony deklarują gotowość wzajemnej współpracy w zakresie nauki i edukacji. Ideą przyświecającą podjęciu trwałej, wzajemnej współpracy pomiędzy Stronami jest wspólna działalność w zakresie edukacji GIS w dziedzinach związanych z Naukami o Ziemi.
 3. Bareeq Alqima Company (Republika Iraku) – umowa partnerska wspólnego prowadzenia studium naukowego, którego celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających z sytuacji urbanistycznej w mieście Basra. 

II. Współpraca w sferze wdrożeń rezultatów badań naukowych, edukacji powszechnej oraz promocji innowacji społecznych:

 1. Stowarzyszenie „Rowerowy Szczecin” – Wydział Nauk o Ziemi US oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Szczecin” zgodnie stwierdzają, że obie instytucje prowadzą działalność służącą rozwojowi Szczecina i dobrostanowi jego mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości proekologicznej; edukacji i propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu; upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponieważ współpraca różnych podmiotów jest warunkiem sukcesu w tej złożonej sferze społecznej, a z mocy prawa dopuszczalne jest zawieranie umów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, Strony postanawiają zawrzeć umowę o współpracy w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, innowacyjnych i promocyjnych.
 2. Fundacja „Silny Szczecin” – Wydział Nauk o Ziemi US oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Szczecin” zgodnie stwierdzają, że obie instytucje prowadzą działalność służącą rozwojowi Szczecina i dobrostanowi jego mieszkańców poprzez badania naukowe przedsiębiorczości, innowacyjności, klasterów i sieci gospodarczych, kształtowanie i wspieranie aktywnych postaw wśród studentów i absolwentów uczelni oraz edukację dla potrzeb i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Ponieważ współpraca różnych podmiotów jest warunkiem sukcesu w tej złożonej sferze społecznej, a z mocy prawa dopuszczalne jest zawieranie umów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, Strony postanawiają zawrzeć umowę o współpracy w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, innowacyjnych i promocyjnych.
 3. Fundacja „Ścieżkami Pomorza” – Wydział Nauk o Ziemi US oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Szczecin” zgodnie stwierdzają, że obie instytucje prowadzą działalność w zbliżonych obszarach w zakresie edukacji i promocji wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym Pomorza Zachodniego, a ponieważ podstawą powodzenia w przedsięwzięciach edukacyjnych jest współpraca podmiotów i osób i z mocy przepisów prawa dopuszczalne jest zawieranie umów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, Strony postanawiają zawrzeć umowę o współpracy w realizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym.
 4. Powiat Kamieński – porozumienie zawarte w 2007 roku w sprawie współpracy Powiatu Kamieńskiego z Uniwersytetem Szczecińskim na rzecz rozwoju obszarów nadmorskich Powiatu Kamieńskiego. Przedmiotem współpracy jest wypracowanie alternatywnych koncepcji wykorzystania terenów stanowiących nadmorski pas techniczny oraz pas techniczny Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego do celów ich optymalnego wykorzystania, promocja nadmorskich walorów powiatu oraz organizacja szkoleń, wystaw, imprez edukacyjnych i konferencji związanych z tematyką morską.
 5. Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB) – porozumienie zawarte w 2011 roku na rzecz powołania NCBB Spółki z o.o., którego jednym z sześciu sygnatariuszy jest Uniwersytet Szczeciński. Starania o podpisanie porozumienia inicjowane były przez Wydział Nauko Ziemi. Głównym zamierzeniem projektu NCBB jest integracja polskich instytucji naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych na rzecz skoordynowanego prowadzenia działalności ważnej dla rozwoju Miasta Gdynia i Regionów Nadmorskich w zakresie rozwoju nauki, edukacji, transferu technologii i innowacyjnej gospodarki oraz prowadzenia działań promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych. Projekt NCBB został wpisany na Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Misją NCBB jest integracja środowiska związanego z interdyscyplinarnymi badaniami dotyczącymi Morza Bałtyckiego.
 6. Centrum SatBałtyk – projekt utworzenia i działania Centrum Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego i innych akwenów, zainicjowany przez Konsorcjum SatBałtyk w 2014 roku, którego partnerem jest Uniwersytet Szczeciński, a prace nad projektem przygotowuje zespół Instytutu Nauk o Morzu Wydziału Nauk o Ziemi. Zadaniem Centrum ma być wdrożenie do praktyki, rozwój i długoterminowe wykorzystanie na pożytek społeczny Systemu Operacyjnego SatBałtyk. System ten wykorzystujący najnowsze techniki satelitarne i modele matematyczne, umożliwia kompleksowe monitorowanie i prognozowanie zmian środowiska Bałtyku i innych akwenów.
 7. 10.Instytut Badań Morza Bałtyckiego w Warnemuende (Niemcy) - współpraca dotyczącaudziału studentów i pracowników w geologicznych rejsach badawczych po Bałtyku i na Północnym Atlantyku, udziału pracowników Wydziału Nauk o Ziemi w niemieckich programach badawczych.
 8. 11.Coastal Research and Planning Institute Klaipeda University (Litwa) - współpraca w ramach projektu ARTWEI (2010-2013), finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, obejmująca działania dotyczące wzmocnienia  środowiskowej integralności wód przejściowych Zalewu Szczecińskiego,  Wiślanego, Kurońskiego i Cieśniny Sund.
 9. Współpraca w ramach projektu ERES (Ewolucja "delty Hainan" na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego jako reakcja na paleośrodowiskowe zmiany od późnego plejstocenu), finansowanego przez NCN, dotyczącego  opracowania wysokorozdzielczego modelu sedymentacji szelfu Morza Południowochińskiego w rejonie wyspy Hainan na potrzeby rekonstrukcji zachodzących w tym obszarze zmian paleośrodowiskowych. Współpraca badawcza Instytutu Nauk o Morzu Wydziału Nauk o Ziemi w ramach projektu będzie realizowana w latach 2017-2018 wraz z następującymi ośrodkami badawczymi: Gunagzhou Marine Geological Survey (Chiny), South China Sea Institute of Oceanology, Guangzhou (Chiny), China University of Geosciences, Wuhan (Chiny), Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Department of Geology & Geophysics, Louisiana State University (USA), School of Coastal and Marine Systems Science, Coastal Carolina University (USA), Institute of Baltic Sea Research Warnemünde (Germany).
 10. Yantai Institute of Coastal Zone Research Chinese Academy of Science(Chiny) -współpraca naukowo-badawcza z na podstawie zawartej umowy o współpracy, obejmującej realizację wspólnych programów i projektów badawczych w dziedzinie oceanologii, geologii morza, morskiej strefy brzegowej, zmian klimatycznych, wspólnych szkoleń młodych naukowców i studentów oraz wymiany pracowników naukowych.
 11. China Geological Survey, Ministry of Land and Resources, People’s Republic of China - porozumienie o współpracy dotyczące udziału pracowników naukowych we wspólnych konferencjach i sympozjach naukowych, wymiany pracowników naukowych oraz studentów, wymiany informacji naukowej, wspólnych publikacji naukowych oraz realizacji wspólnych projektów badawczych w dziedzinie oceanografii i badań morskiej strefy brzegowej.
 12. Terminal LNG w Świnoujściu - Monitoring środowiska morskiego (GAZOPORT) - umowa o świadczenie usług inwestycyjnego monitoringu przyrodniczego środowiska morskiego GAZOPORTU, zawarta z Róbeko Sp. z o.o. oraz Federacją Zielonych "Gaja" na lata 2013 -2018.
 13. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – umowa o współpracy nr ZNB/5600005667/2015 zawarta na lata 2015-2018 dotycząca opracowania technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych z wykorzystaniem CO2 i wód poprodukcyjnych w warunkach pracy rafinerii PKN ORLEN S.A.
 14. Stowarzyszenie Klub Sportowy "IRONMAN CS POLSKA" - współpraca polegająca na działalności służącej rozwojowi Szczecina i dobrostanowi jego mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości w zakresie działań proekologicznych, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz upowszechniania sportu i turystyki.

III. List intencyjny – oświadczenie woli przedstawicieli środowiska społeczno-naukowego Szczecin (Polska):

 1. Instytut Gryphius – odnosząc się do wyzwań i oczekiwań wobec współpracy wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Budowa integracji lokalnej i rewitalizacji społecznej w ramach PLANET HEAD DAY w Polsce i sieci wymiany dobrych praktyk, Strony postanowiły połączyć posiadane potencjały w celu wspierania organizacji Planet Head Day w Szczecinie, która skupi liderów i animatorów obu środowisk.

 IV. UMOWY PATRONACKIE:

 1. XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie – celem patronatu jest współpraca Wydziału i Szkoły, w kwestii promocji nauk geograficznych w skali lokalnej i regionalnej, a także szeroko rozumiana popularyzacja zagadnień z zakresu nauk geograficznych, zwiększająca potencjał naukowy młodzieży licealnej.
 2. 19.Zespół Szkól Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, klasa o profilu Technik Geolog – celem patronatu jest współpraca Wydziału i Szkoły, polegająca na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, umożliwienie uczniom i pracownikom Szkoły uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału.